Get Adobe Flash player
Home ฝึกทำข้อสอบทรูปลูกปัญญา***

การสอบ NT (National Test)

NT คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ O-NET แต่แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่ง NT จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข่าวครูไทย